Prohlášení CSTB

Prohlášení CSTB

CSTB TCHEQUE Le futur en construction ČESKY

Francouzský státní výzkumný ústav stavební 4, avenue du Recteur Poincaré F – 75782 Paris Cedex 16 France

BETONOVÉ SKOŘEPINOVÉ TVÁRNICE NOVÉ GENERACE V KOMBINACI S VNITŘNÍ TEPELNOU IZOLACÍ STAVEB: DOMINANTNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM VE FRANCII

Zkušenost snadno převoditelná ku prospěchu zemí nově rozšiřujících EU, které jsou v hledání nejúčinnějších řešeních.

 

Úvod

Výzvy, položené simultánně zemím vstupujícím nově do EU,konfrontovaným s potřebou podstatného rozšíření kapacit bydlení a touhou jejich obyvatel na lepší komfort, s liberalizací ekonomiky, s energetickými, ekologickými a ekonomickými příkazy, předpokládající, že konstrukční stavební systémy vyvinuté pro tyto účely prezentují nejlepší možné kompromisy mezi technickou a ekonomickou progresivností, ekologickými a energetickými dopady,rozsahy investic do průmyslu velkokapacitních výroben a schopností rychlého přizpůsobení se prováděcími firmami. V těchto různých oblastech, vývoj konstrukčního systému vycházejícího z betonových tvárnic nové generace, stropní konstrukce s využitím filigránových stropních nosníčků či železobetonových předepjatých nosníčků-putrelů v kombinaci s betonovými či polystyrénovými hurdiskami (vložkami) a principy tepelné izolace ze strany interiéru realizované sendvičovým izolačním komplexem, sestávajícím ze sádrokartonové desky s továrně nalepeným izolantem představují - aniž bychom o nich pochybovali - seriozní argumenty, snadno ověřitelné na základě francouzské šedesátileté zkušenosti v tomto oboru.

 

1. Betonové tvárnice nové generace :

Dominantní konstrukční systém ve Francii pro realizaci zdí pomocí malých elementů.

Konstrukční systém z betonových tvárnic nové generace se stal ve Francii dominantní od počátku 60 let. Od té doby se jeho zastoupení na trhu nepřes- tává zvětšovat.

Aktuelně je víc jak 80 % rodinných domů ve Francii realizováno tímto stavebním systémem, který v sobě nemá již nic inovačního nebo experimen- tálního ale který naopak v očích veřejnosti představuje už zdomácnělý obraz tradičního stavitelství. Při výstavbě kolektivního bydlení,kdy tepelné zaizo lování z interiéru pomocí izolačního komplexu je ve Francii také dominantní, použití tvárnic nepřesahuje než něco přes 30% trhu (betonové tvárnice nové generace 32%, duté cihly 3%, litý beton 60%,betonové panely 1%, plné cihly 2%, závěsné fasády 2 % - zdroj FIB ), což zobrazuje v této kategorii domů silnou náklonnost k použití stěn z litého, slabě armovaného plného betonu ( 60 % trhu ) hlavně používaného z titulu vyžadovaných silných zvukově izolačních vlastností, někdy také z důvodu velmi vysoké ceny pracovní síly.

Celková produkce betonových tvárnic nové generace pro zdění reprezentuje okolo 15 milionů tun za rok ,tedy okolo 80 milionů m2 zdiva za rok (tedy okolo 1,3 m2 na obyvatele Francie za rok, což představuje každoročně vzdálenost ze Země na Měsíc, kdybychom tvárnice proložili za sebou) stejně tak co se týká stropních hurdisek (vložek) v kombinaci či ne s tepelnými izolanty, které reprezentují 1,6 milionů tun za rok, když tato celková produkce je rozprostřená do více jak 500 firemních výrobních středisek všude na francouzském území.

Tato až mánie stavět z těchto betonových tvárnic nové generace se vysvětluje řadou faktorů , které vytvářejí všeobecně pozitivní obraz, vítězící nad tmářstvím spojeným se všemi známými inovacemi na začátku druhé poloviny minulého století, zvláště v konfrontaci s tehdy dominantními konkurenčními technikami jako byla pálená hlína či pórobetony ve všemožných podobách.

 

2. Betonová tvárnice nové generace :

francouzská technologická výjimečnost ?

V jednom směru ano. Skutečně je víc než pravděpodobné, že nikde jinde tento stavební konstrukční systém nezaznamenal tak homogenní a logický vývoj a to nejen co se týká pokroku a vývoje betonové tvárnice samotné, ale i všech navazujících produktů a technik, dávajících jasnou vyčerpávající odpověď přizpůsobenou požadavkům produktivity, snižování nákladů a neustále se stupňujícím požadavkům na kvalitu, nejen z hlediska zostřených norem ale i vynucováním si trhu samotného.

V tomto kontextu,otázky položené na tento stavební systém , ba dokonce kategorická tvrzení formulovaná proti němu, mohou v řadě zemí, kde tento konstrukční systém je ještě málo rozvinut , překvapit nebo dokonce vyvolat úsměv, neboť se mohou zdát tak vzdálené od všeho co bylo až doposud k vidění či slyšení, co však může být snadno a pohodlně vydedukováno a ověřeno na základě francouzské zkušenosti.

V jiném směru ne, protože tento způsob výstavby se běžně používá a rozvíjí stejným způsobem ve velmi široké řadě zemí celého světa za využití všemožných elementů, ve všech možných stavitelských tradicích všech končin světa .

 

3. Podmínky exemplárního úspěchu

A. – Výrobek dokonale normalizovaný konstantních nejprogresivnějších vlastností často certifikovaný, málo závislý na lokálních přirozených zdrojích kameniva a vody, přestože je vyráběn strojově ve velkokapacitních manufakturách.

- Vyelaborované strojní výrobní zařízení včetně výrobního procesu s malou spotřebou energie a s minimálním průmyslovým znečištěním (hluky, odpady atd.).

- Redukované investiční náklady.

- Přesně definovaná technická pomoc široce přispívající k rozšiřování a snadnému rutinnímu ovládání výroby všemi producenty.

B. – Výrobek, který přispěl k rozvoji celé kompletní výrobkové základny a všech komponentů universálně použitelných ve všech technických oblastech stavitelství, který je tvůrcem zisku produktivity při neustálém zdražování cen ruční práce. - Snadno slučitelné systémy stropních konstrukcí:

Přímá linie konceptu otevřené lehké industrializace od roku 1970 široce převýšila těžkou prefabrikaci ve Francii : stropní konstrukce jsou realizovány buď z filigránových stropních nosníčků, či absolutně nejlevnějších předepjatých železobetonových nosníčků – putrelů ( jejich výroba doposud neexistuje v ČR v širokém měřítku ) v kombinaci s betonovými dutými stropními hurdiskami ( vložkami ) vyráběnými ve stejných továrnách co se vyrábějí betonové tvárnice nové generace za použití naprosto stejných výrobních postupů a materiálů. Tyto, doplněné tepelnými izolacemi, nabízejí velmi oceňovanou vlastnost snadné montáže ( bednění a podpěry redukovány, možnost používat při realizaci stropu pouze vlastní ruce s vyloučením těžkých mechanismů, nabízejí vysokou odolnost a bezpečnost ještě před vylitím betonové desky atd.)

- Koncept tepelné izolace domu z interiéru je v masovém měřítku reprezentován vrstvou tepelného izolantu nalepenou na sádrokartonové desce ( izolační komplex ), to vše jednoduše nalepené na vnitřní líc obvodové zdi domu.

- Vývoj jednovrstvé venkovní omítky dále přispěl k podstatnému zvýšení produktivity

C. K rozvoji tohoto stavebního systému přispěly i jednoduché návody a předpisy jak vyprojektovat a následně i vyzdít zeď z bet. tvárnic nové generace včetně všech technik na to navazujících (předpisy DTU).

 

4. Hlavní trumfy

Mezi všemi těmito trumfy jsou některé, týkající se betonové tvárnice nové generace samotné, ostatní pak všech navazujících technik jako jsou tepelné izolace z interiéru nebo jednovrstvé venkovní omítky, které mohou představovat stejné trumfy i s jinými komponenty než jen s betonovými tvárnicemi nové generace. Ale jak bylo řečeno výše, celý soubor vytváří dominantní způsob výstavby pro většinu stavebních konstrukcí ve Francii jdoucích do dvou až tří pater , štafetu pak přebírají stěny z plného armovaného litého betonu ( nebo slabě armovaného) ovšem vždy jen v kombinaci s výše uvedenými technikami.

- betonová tvárnice nové generace : - vysoká únosnost zvláště vzhledem k malé vlastní váze - malá spotřeba materiálu na 1 m2 zdi (cement/ kamenivo) - žádný problém s rozměrovou stabilitou (bobtnání, smršťování …....) - homogenní soudržnost s ostatními betony v konstrukci ( základy, věnce, sloupy, překlady) : z toho vyplývající omezení rizik popraskání - zjednodušení výstavby - žádné zvláštní problémy s transportem a skladováním materiálu před použitím

- tepelná izolace z interiéru : - silná konkurenceschopnost - snadnost provádění - vyřešení problémů s prostupem par a rosným bodem - komfort bydlení v důsledku odstranění zjevné nepohody v interiéru eliminací „jeskyňového efektu“ – studených vnitřních zdí - kumulace a zjednodušení úkonů při provádění interiéru - omezení termických šoků na vnějším plášti stavby - přenesení funkce „tepelné izolace“ do bezpečí - kdykoliv snadné provedení dodatečné intervence

- jednovrstvé omítky v součinnosti s betonovou tvárnici nové generace : - dobré uchycení, fyzikální i chemická slučitelnost - zvýšená produktivita, rychlost provádění

- tyto techniky mají navíc tu velkou výhodu, že jsou robustní , to znamená, že jsou schopny přizpůsobit se bez větších rizik pro kvalitu díla, lehce zvládají i menší rozdíly výrobních parametrů výrobků či některé chyby při provádění stavby.

- co se týká prvních dvou, to také v důsledku snadného osvojení tohoto stavebního systému celým nejrůznorodějším“ kalným „ stavitelským spektrem, od profesionálů až po málo odborné firmy, stejně tak jako svépomocnou výstavbou, dokonce až k samoukům svépomocné výstavby

Soubor všech těchto pravd umožnil tomuto stavebnímu systému utužit po více než 30 letech svoji pozici ve svých částech trhu ve Francii, adaptujíce se přitom na skok ve vyžadované kvalitě v kontextu záruk vyžadovaných ve Francii na staviteli z hlediska spolehlivosti a trvanlivosti stavebního díla a povinnosti vzít v úvahu škody objevující se na stavebním díle. Tento stavební systém je pak zvláště pozorně vítán pojišťovacími společnostmi.

Michel BAZIN
Ingenieur en chef
Avril 2003


Razítko CSTB

VÝZVA CSTB K NAŠEMU OKAMŽITÉMU PŘEVZETÍ JEDINÉ DOPORUČENÉ STAVEBNÍ TECHNOLOGIE EU

Dovoluji si Vám v příloze představit dokument nejvyšší důležitosti. Je to výzva CSTB všem zemím nově rozšiřujícím Evropskou unii, abychom okamžitě přejali jediný doporučený stavební systém EU, ověřený 50tiletými zkušenostmi, sestávající z betonových skořepinových tvárnic nové generace v kombinaci zásadně vždy s vnitřní izolací domu a jedině tak naskočili do rychlovlaku TGV směr moderní stavebnictví EU.

 

Co je to CSTB?

Je to francouzský státní výzkumný ústav stavební s motem „Budoucnost ve stavebnictví“, kde 400 nejlepších inženýrů specialistů Evropy od 2. světové války vyvíjejí stavební konstrukce. Francouzi jsou vynálezci železobetonu a vždy byli bezesporu na světové špici stavebnictví. Byl to on, kdo vyvinul nedostižnou konstrukci z betonových tvárnic nové generace s vnitřní izolací a uzákonil ji ve Francii již v roce 1947. Je to také on, kdo připravuje veškerou stavební legislativu EU a všechny stavební zákony EU. CSTB je nejlepším stavebním výzkumným ústavem v Evropě. Co CSTB řekne, to od 2. světové války definitivně platí.Proto jeho výzvu je možno hodnotit přímo i jako výzvu EU všem zemím rozšiřující EU.

 

K čemu nás CSTB vyzývá?

Abychom okamžitě přejali za svůj nejkvalitnější stavební systém pro stavbu jakýchkoliv domů vyvinutý původně, ale který dnes už používá celý svět, sestávající ze zdi z betonových skořepinových tvárnic nové generace se vnitřní tepelnou izolací.
Betonová tvárnice je nejkvalitnější, především však zdaleka nejlevnější stavební materiál na světě, protože se k výrobě potřebuje jen 16 kg písku + pouze 5% cementu, z čehož se na velkokapacitních lisech Quadra vylisují tvárnice, přičemž se nevypalují ani neautoklávují ani nijak tepelně nezpracovávají. Není na zemském povrchu levnějšího materiálu průmyslově vyráběného.1 tvárnice se prodává v ČR za 30 Kč bez DPH, tedy 1 m2 nosného zdiva za neuvěřitelných 300 Kč, dodávka materiálu na celou hrubou stavba RD za 35 000 Kč + 45 000 Kč bez DPH za betonový strop 80 m2 z moderních betonových skořepinových dutých hurdisek, vyráběných stejně jako beton. tvárnice nové generace. Detailní popis tohoto systému Vám na požádání zašleme.Můžete se ovšem optat na tento stavební systém i u oficielních zástupců ČR u CSTB-TAZUSu a Českého ústavu pro novelizaci a měření, na Slovensku pak u TSUSu.
Co se týká tepelné izolace domu, co je země zemí, vždy se izoloval dům zásadně zevnitř. Eskymák dává v iglú kožešiny zevnitř, nedává je zvenku, v Kalifornii, v USA i v Kanadě izolují domy zevnitř. Celá Skandinávie má tisíciletou tradici enormních tepelných izolací domů vždy zevnitř, celá Francii již 80 let izoluje všechny domy zevnitř a i tisíciletá tradice českého venkovského lidu je, že zadní část domu byla zděná, ale předek vždy speciálně a složitě dřevěný, aby měl tepelnou izolaci zevnitř, takže když rolník večer přišel z pole, zatopil si a hned měl teplo. I stavební systém EU má enormní tepelnou izolaci zevnitř.Je tvořena sádrokartonovou deskou s továrně nalepenou vrstvou tepelné izolace o velké tloušťce od 100-200 mm. Je tedy velmi levný, stojí kompletně hotový stejně jako 1. omítka v ČR, kterou našinec musí pracně a složitě nahazovat na zeď v kvalitě, o které bychom mohli dlouho diskutovat. Tento „izolační komplex“ se pak celý jednoduše přilepí zevnitř na zeď z betonových tvárnic, sádrokarton se vybílí a extrémně nízkoenergetický dům je hotov. Velká izolace zevnitř umožňuje, že v domě nemusíte topit, když nejste doma, zatopíte až když přijdete večer domu a za 15 minut vytopíte celý dům a jedině tak splníte podmínku EU na Eurotopení. Jestliže však netopíte celou zimu, v domě ušetříte ročně 40 000 Kč za topení, zaplatíte pouze 5 000 Kč za rok. Na západě totiž v zimě nikdo netopí, když nejste doma, to by tam nikdo nezaplatil. Tuto pravdu Vám však v ČR, vzhledem ke zkorumpovanému tlaku zájmových lobby, nikdo doposud nechtěl říci.
U nás se stále ještě novostavby domů tepelně izolují nesprávně zvenku. Přitom jste nikdy v životě neviděli jakékoliv písemné prohlášení, certifikát, či přesný výpočet jakéhokoliv výrobce pálených cihel či porobetonu, že doporučuje zaizolovat dům 50 mm pěnového polystyrenu zvenku přesto, že to běžně okolo sebe vidíte.Toto prohlášení nikdo za žádnou cenu nenapíše, neboť všichni praví profesionálové neobyčejně dobře vědí, že v konstrukci pak dochází k silné kondenzaci par a zeď hnije. Detailní analýza v příloze.
Zateplení zvenku propagují – v příkrém rozporu s oficielním stanoviskem EU - pouze cechy zateplovačů domů zvenku, kterým však jde pouze o to, prodat Vám bez skrupulí jejich drahé a pracné materiály a je jim jedno, zda Vám dům posléze shnije. Je ovšem třeba znovu zdůraznit, že jednáme neustále o novostavbách domů. Staré domy je složité zateplovat a je třeba hledat kompromisy i pro zateplení zvenku.
Cihly z pálené hlíny a obdobné tradiční materiály zanikly ve Francii po roce 1947, kdy tam začaly platit stejné zákony a normy, jaké jsme až nyní po 50 letech byli konečně donuceni přijmout v ČR při našem vstupu do EU a které díky silnému korupčnímu tlaku zájmových lobby v ČR nebyly přijaty už dávno, před desítkami let. EU nás zachránila, ale především nás napříště ochránila před tmářstvím, spojeným s používáním pálené hlíny i všech ostatních tradičních materiálů vyráběných teplem. Je zcela evidentní, že kdybychom nevstoupili do EU, platily by totálně zastaralé zákony ještě za 30 let.
Stavební materiál z pálené hlíny a ostatních tradičních materiálů je dnes již naprosto nevhodný pro stavbu. Zeď má malou pevnost (betonová tvárnice má 100 větší) tepelně mizerně izoluje, (nesplní tepelné normy EU a ČR) saje vodu jako houba a tím se neustále musí řešit problémy s vlhkým zdivem, ale především se vypaluje až 12 dní při teplotě až 1200 stupňů či se autoklávuje teplem (porobetony), což není nikdo schopen zaplatit, jedná se tedy o antiekologický materiál 1. kategorie, poškozující zemi a tím pádem je také velmi drahý. Navíc hlína, co je země zemí, sbírá , hromadí a akumuluje radioaktivitu (zakazují Vám jíst radioaktivní houby), proto mohou mít výrobky z ní veliké problémy s radioaktivitou. Oproti tomu v písku či štěrku je minimální radioaktivita. Pálená hlína a ostatní tradiční materiály zanikly ve Francii po druhé světové válce mimo jiné i proto, že tam platí vysoká norma pro tepelné zaizolování obvodové zdi minimálně R = 3,2. Tento tepelný odpor, platící konečně i u nás v ČR R=3,8 a kde je navíc R doporučené = 5, vyžaduje mít v konstrukci 100 – 160 mm pěnového polystyrenu ( tedy ještě víc než u doporučené stavební konstrukce EU) můžete u tradičních, morálně přežitých, stavebních materiálů, ještě stále zčásti používaných v ČR a SR, dosáhnout jen s velkými obtížemi technického, ale především finančního rázu. Detaily dále v příloze.

Proto je ve Francii 964 velikých továren na betonové tvárnice nové generace, které se tam vyrábí již 60 let. Ročně se vyrobí okolo 15 milionů tun těchto betonových tvárnic, to je okolo 80 milionů m2 zdiva za rok, tedy okolo 1,3 m2 na obyvatele za rok, což ovšem představuje každoročně vzdálenost země–měsíc, kdybychom tvárnice seřadili za sebou.
Aktuelně je ve Francii realizováno min. 84 % RD z těchto tvárnic nové generace, zbytek je litý beton, dřevo kámen a cihly. Při výstavbě kolektivního bydlení se betonové tvárnice používají ve 32% případů (60% litý beton, duté cihly 3% betonové panely 1%, plné cihly 2%, závěsná fasáda 2% - zdroj FIB) Vidíte tedy, že ve Francii od 2. světové války prakticky už nikdo nepoužívá zastaralé, morálně přežité, materiály jako pálená hlína a všechny tepelně vyráběné materiály jako např. porobetony.
Přesto je v ČR řada organizací i výzkumných,škol i lidí na nejvýše položených postech, kteří pod silným korupčním tlakem zájmových lobby nejenže doposud nic nepodnikli pro zlepšení situace v ČR, nejenže bagatelizují a kamuflují výše uvedená, ničím na světě nezpochybnitelná fakta, ale dokonce otevřeně vychvalují zastaralé tradiční materiály a to v přímém rozporu s oficiálním názorem EU s cílem zbrzdit nástup nových evropských stavebních technologií. Kdo může za naší retardaci za Evropou? A vůbec víte o této situaci, do které jsme se dostali? Uvědomte si, že jsme už desítky let mohli my všichni u nás stavět domy a množství dalších staveb za ½ cenu než doposud ,tím jsme jich mohli ale stavět 10x tolik, jak je tomu např. ve Francii a dát daleko většímu množství lidí v ČR možnost si pořídit svůj dům, vyřešit tak bytovou krizi. Mohlo se v takto nízkoenergetických domech platit až 10x méně za topení, tím ušetřit velké množství energie, takže by se v ČR eventuelně nemusela vůbec dostavovat nová atomová elektrárna. Úspěch a kvalita tohoto stavebního systému v ČR vedla k tomu, že betonové tvárnice nové generace byly okamžitě použity (pochopitelně za stamilionových úspor) na vybudování nejdůležitější stavby ČR, sportovní ARÉNY SAZKA v Praze.

 

S H R N U T Í

Výzva CSTB je takové důležitosti a síly, že ji nelze ani znevážit, zakamuflovat, změnit její smysl, zesměšnit ji, nebo dokonce hodit do koše, jak by si přály zájmové lobby.CSTB nás vyzývá, abychom převzali jasný a ucelený stavební systém a stavební koncepci EU vyelaborovanou do nejmenšího detailu, totálně vyzkoušenou a absolutně úspěšnou po více jak 50 letech nyní už celosvětové praxe. A pokud v tom máme nejasno, snadno a jednoduše si to u nich máme ověřit a posléze prachobyčejně a jednoduše u nich převzít.

Proto Vás také tímto vyzývám, aby jste Vy všichni převzali tuto jedinou a jedinečnou stavební technologii EU za svou a udělali vše proto, aby i u nás se ještě rychleji rozšířila a zdomácněla a byla také v ČR prohlášena za jedinou doporučenou stavební technologii.

Nenávratné subvence EU pro ČESKO

Pro co nejrychlejší zdomácnění této stavební technologie v zemích nově rozšiřujících EU je potřeba především postavit stovky nových továren na tyto betonové tvárnice nové generace a betonové hurdisky (pochopitelně včetně zahájení výroby nejlevnějších předepjatých stropních nosníčků-putrelů a polystyrénových hurdisek). Nyní již také za využití obrovských nenávratných subvencí EU ve výši 70% investice, které jsou v masovém měřítku ve všech nově rozšiřujících zemích EU k dispozici od května 2004 na tyto špičkové stavební technologie EU. Připomínám, že ČR má slíbeno 104 miliard Kč z rozvojových subvenčních fondů EU. Francouzská firma Quadra s nejprogresivnější technologií výroby betonových tvárnic nové generace na světě, stavěla doposud řady továren ve Španělsku a Portugalsku, vše za využití subvencí EU. Nyní je řada na nás. Dělejte to přesně jako oni.

^