Jaký je opravdový rozdíl mezi vnitřní a vnější tepelnou izolací domu

Občas se stále setkáváme, výhradně v ČR, s názorem, že je třeba izolovat dům nebo novostavbu zvenku, přesto, že to nikdo na  světě nedělá.   Podíváme se tedy na rozdíl tepelného zaizolování novostavby zevnitř a  zvenku. Zdůrazňujeme, že hovoříme striktně o zaizolování novostavby domu. Zaizolovat totiž stávající starý dům zevnitř je často dosti složité a problematické a zaizolovat jej zvenku ještě složitější a mnohonásobně dražší. Je proto výhradně na eventuelním staviteli, aby se sám rozhodl, jak si starý dům  zateplí.

Vnitřní zateplení domu

Všichni chytří zateplují odjakživa dům   zevnitř, Eskymáci izolují  iglú  kůžemi  zevnitř, nedávají je z  venku, Američané Izolují  domy  zevnitř, viz “kalifornské domy“, Skandinávci  mají tisíciletou tradici izolovat domy vždy zevnitř. (Ty se např. nyní staly velkou módou mezi našimi herci a zpěváky, kteří si je kupují originální přímo  ze  Skandinávie a  žije se jim v nich skvěle,neboť mají enormní tepelnou izolaci zevnitř se všemi jedinečnými  výhodami s tím spojenými, tedy stejnými, jako u moderního domu z bet.tvárnic nové generace ). I u nás je tisíciletá  tradice  izolovat dům zevnitř. Na venkově byl vždy dům v  zadní hospodářské části vyzděn, avšak  přední část byla speciálně a draze dřevěná s výbornou  tepelnou izolací, bez  jakékoliv  akumulace, aby  když rolník přišel večer z pole domů měl  hned teplo.Celá Francie od 1.1.1947  izoluje domy vždy a to i stavby kolektivního bydlení z litého betonu(viz výzva CSTB)zevnitř (viz Stavební srovnávací etalon EU)Pouze pokud to není možné z konstrukčních  důvodů (a  to je případ  všech  porézních,málo únosných materiálů  používaných coby tradiční stavebnictví v ČR, které nemohou oddělit obvodovou zeď tepelnou izolací od vnitřních zdí, tak jak to dělá EU) jsme  nuceni jako podřadné  řešení  či  řešení poslední  možnosti  přistoupit  k izolaci  domu zvenku.Myšlenky s izolací zvenku  nejsou  schopní opustit  ti,  kteří  neviděli ani jednu novostavbu v západní Evropě. Je to to  samé, jako by jste otevřeli okno a volali z České republiky na Evropskou unii, že to dělá špatně.Pokud nevěříte, zajeďte  někam, kde se hodně staví např. ve Francii  v okolí  Lyonu. Francouzské stavebnictví  je  bezesporu na  nejvyšší světové úrovni. Zajděte na  100 rozestavěných staveb  a  je  prakticky vyloučené, že by  jste našli jenom  jedinou,  která  by byla tepelně izolovaná zvenku a je tomu už tak 50 let. Podíváme se, jak se tepelně zaizolovává v ČR        podkroví domu.

 

obr. č. 1 –SPRÁVNÁ  KONSTRUKCE PŘÍČNÝ ŘEZ). 

Zevnitř je deska, např. sádrokarton, nad ní je vždy co nejblíže interiéru parotěsná zábrana. Ano, parotěsná  zábrana musí být co  nejblíže   interiéru,  neboťdifusníodpor par musí směrem venvždy klesat, toje základnípoučka,kterou Vás učí hnedv prvním ročníku stavebního studia.Pak následuje  tepelná  izolace např.14 cm, nad ní mají být ventilační  průduchy  odvětrávající  tepelnou  izolaci  a nad  touto konstrukcí  je vlastní konstrukce krytiny. Pára nemůže proniknout  do konstrukce,  neboť je  zadržena  parotěsnou zábranou, tím nemůže dojít  k  následné  kondenzaci par v tepelné  izolaci. Tuto konstrukci Češi velice dobře ovládají  nazpaměť, nemají tedy žádný  problém. Stejná naprosto identická  je konstrukce zdi z betonových tvárnic nové generace,které používá celá západní Evropa  již přes 50 let.

obr. č. 2-SPRÁVNÁKONSTRUKCE VODOROV NÝ ŘEZ)

Filozofie  tohotozpůsobu zateplení vychází  z   toho,  že konstrukci  domu  rozdělíme  na nosnou, pevnou, odolnou, vzdušnou  a  super levnou avšak málo tepelně izolující zeď,neboť betonové tvárnice  nové generace mají pouze R=0,4 ale zevnitř  přidáme tepelně izolační vrstvu o enormní  tepelné  izolaci   vytvářející  hlavní  tepelnou  odolnost extrémně nízkoenergetického či pasivního domu, avšak  rafinovaně   tak, aby   vytvářela   jednolitou    homogenní  vrstvu  zevnitř,  bez  jakýchkoliv  tepelných mostů a na to ještě nikdo v ČR  nepřišel, přestože to všichni v západní Evropě používají už  50 let. Enormní únosnost tvárnic,  jedna unese40, 60, 80 nebo 100 tun (i více), umožňuje, aby byly snadno všechny vnitřní zdi a příčky odděleny tepelnou izolací od obvodové zdi, to si nikdo jiný  nemůže dovolit, takže v domě  nevzniká ani  jediný tepelný most. Stejně tak i okna jsou maximálně inteligentně vložena  přímo do izolačního komplexu, takže ani v náznaku  nedochází  k  promrzání a tepelným mostům tak, jak je to ve velké míře u tradičně stavěných domů. Ani strop nepromrzá. Zevnitř  je Izolační  komplex, tedy sádrokartonová  deska  nalepená  na  desce  z nehořlavého  pěnového  polystyrenu  o  velké  síle  např.  12 cm (14, 16 i více cm),  jež  zároveň   slouží   jako parotěsná zábrana.  Je   patrné, že  tedy nemůže profukovat  či  podfukovat  vzduch v této  spáře  tak jak je  to  běžné u všech ostatních  volně ložených tepelných izolací. Je  to tedy podstatně  inteligentnější  způsob izolace lépe a jistěji  izolující. Celá deska  je  pak zevnitř nalepena na betonovou  zeď z tvárnic nové generace. Páry, stejně jako u   prvního příkladu mají   tendenci  prostoupit do konstrukce, ale nemohou projít  přes parotěsnou zábranu  v podobě   nepropustného polystyrenu. Protože se používá enormní  tepelná izolace, která dělá hlavní tepelnou izolaci domu, je  prostup tepla tak pozvolný, že by ani ke kondenzaci nemohlo dojít. Navíc jako izolant je použit pěnový  polystyren, což je pevná hmota, do které nemůže  nejen  pára vniknout a tedy  ani zkondenzovat, ale  ani proniknout  proudící  vzduch či  průvan, jak je to běžné při jiných  druzích izolace, čímž se pak rapidně sníží i izolační schopnosti. Při použití  izolačního  komplex  je zabezpečeno další  lepší a účinnější využívání tepelné izolace.Pochopitelně i zde je vnější strana izolace  odvětrávána  ven, neboť  přiléhá ke zdivu z betonových skořepinových  tvárnic  nové  generace, které  jsou  ovšem   porézní,  plné  vzduchu  a navíc  nikdy  nemohou  provlhnout. Připomínáme, že se zásadně nevylévají betonem tak,  jak jsou k  tomu nuceni  ostatní výrobci. Je tedy i každému laikovi  zřejmé, že tato konstrukce  je absolutně  správná,  nejkvalitnější na světě a zdravá  pro dům. Do konstrukce se nemůže dostat pára,nemůže dojít k hnilobě a shnití stěn tak  jak  to  vidíme  běžně např. v zateplených  panelácích.Tato konstrukce  je prohlášena i Stavebním etalonem EU,  se  kterým  se např. ve Francii ze zákona srovnávají veškeré  ostatní konstrukce. Výsledkem   tohoto správného způ sobu  zateplení   domu  vždy  zevnitř je dále minimální akumulace tepla. Někteří výhradně čeští odborníci se nám snaží vysvětlovat (tedy vysvětlovat EU), že při zateplení zevnitř nám na rozhraní tepelné izolace a betonových tvárnic kondenzuje voda. Jak by to bylo možné? Kde by se tam pára, co by mohla zkondenzovat vzala? Pára se nachází výlučně uvnitř domu, kde je rozpuštěna v teplém vzduchu. Čím vyšší teplota vzduchu tím více par je rozpuštěno. Pro snadnější představu vnitřek domu připomíná Papinův hrnec, ze kterého se páry snaží pronikat ven z domu. V tom jim však maximálně zahraňuje parotěsná zábrana v podobě např. 14 cm polystyrenu tedy pevné hmoty – takže se žádné páry ven nemohou dostat a ani tam tedy zkondenzovat. Naopak, když je venku zima, mrzne až praští např. je - 200C, veškerá vlhkost se vysráží a v podobě jinovatky a spadne na zem, jak všichni ví. Vzduch je tedy absolutně suchý , bez vlhkosti. Vzpomeňte si, že na Sibiři vyperou prádlo a na velmi suchém vzduchu za chvíli vyschne, když voda vysublimuje. Kde by se tedy mohla vzít pára v betonové tvárnici v kontaktu s tepelnou izolací, co by tam měla navíc údajně zkondenzovat? Prachobyčejně tam není jakýkoliv náznak páry, natož kondenzátu, je tam nejsušší vymrzlé sucho stejně jako v samotné tvárnici. To ovšem všichni na světě vědí. Jedná se o naprostou fabulaci pseudoodborníků. Tito odborníci dále neustále opakují, že v konstrukci musí být vždy rosný bod. A co „otevřená konstrukce“? Asi si doposud nevšimli, že v ČR je čím dál větší zájem o RD, dřevostavby, pasivní domy, kde se používá tzv. „otevřená konstrukce“, kde v silné tepelné izolaci domu nedochází už k jakékoliv kondenzaci par, není tam už žádný rosný bod, přestože u vnitřního líce není žádná parotěsná zábrana a páry mohou klidně prostupovat konstrukcí. Nenachází se tam nikde žádný bod, kde by páry rozpuštěné ve vzduchu narazily na tak chladný povrch, že by zkondenzovaly. I naše konstrukce z betonových tvárnic s izolačním komplexem zevnitř  je otevřenou konstrukcí.  Přesto  se  u  nás neustále  objevují  přežité nesprávné  názory, že je  lepší novostavbu domu  izolovat  zvenku. Došlo  to  tak  daleko, že jakýsi cech zateplovačů domů  zvenku doporučuje  podkroví  domu - tedy 1.patro  zateplovat zevnitř, ale  přízemí domu  zcela nepochopitelně obráceně – zvenku.

Akumulace tepla domu

Velice často u nás slýcháme pojem “akumulace tepla“. Tento pojem vznikl během druhé světové války, kdy se především v Německu  topilo briketami  ve  velkých kachlových kamnech. Kamna to byla velice účinná, jelikož stačilo přidat jen pět briket, ale  teplo začala vydávat až po 12 hodinách. Nebylo  je  možné  regulovat  a záchrana byla v teple  akumulovaném  ve  zdech.  Dnes se akumulace v západní  Evropě všichni bojí  jako čert kříže. Moderní  otopné soustavy  totiž musí  dle evropské normy vytopit byt za 15 minut, aniž by se předtím topilo. Jedině tak splníte  požadavek  Evropské unie pro Eurotopení. To nelze splnit s velkou akumulací. Na  západě  dnes zatopíte až když přijdete  ze zaměstnání,  jinak striktně  netopíte,  netopíte, netopíte . Ráno se15 min. před vstáváním topení zapne, vstáváte do tepla, neboť stěny mají R= 4-6. Po odchodu do zaměstnání se topení okamžitě vypne. Akumulaci tepla jako  argumentaci  používají ti,  kteří  nemají  již  nic jiného  k  nabídnutí. Ve Francii  nic takového  neuslyšíte. Se  vzrůstající  cenou  energie  u  nás tato  argumentace  sama  vymizí, neboť investoři  budou  nuceni  konečně  realizovat  skutečně  kvalitní izolace, ne tak jako doposud. Každé  malé  dítě  na západě totiž ví, že  při velké izolaci domu nemáte tepelnou ztrátu domu 30- 40 Kw jako je tomu u nás  doposud  běžné, ale pouze 3-7 kW a jenom  při  opravdu  velkých mrazech. Za 20 let ušetříte na topení  hodnotu  celého domu. Na  podzim,  v zimě  a   na jaře,  aniž  bychom sami v domě topili, dům nám bohatě vytápí slunce  či  tepelné  záření  oblohy  nazářené  okny. Předokenní žaluzie máme přes den  vytažené, v  noci je spouštíme, aby  nám  teplo  neuniklo  přes okna. V  létě to děláme opačně, ve dne zatahujeme žaluzie proti tepelnému přezáření, v  noci  je  vytahujeme - chladíme. Dům funguje  jako termoska. Dáme-li do  něj  horký čaj, vydrží  tam  teplo,  dáme-li  do něj  zmrzlinu,  vydrží  tam  chlad. Stěny  ze  sádrokartonu  se  pochopitelně  ihned ohřejí  na  teplotu vzduchu místnosti. Teplota sádrokartonu zůstává jen o 0,1 °C nižší než vzduch, toho u stavby postaru nemůžete nikdy dosáhnout.  Máme-li tedy například  vzduch v  místnosti 22,1 °C, má stěna také 22 °C. Takováto super teplá stěna vyzařuje 34x více tepla– tedy záření  - než stěna v tradičním domě v ČR ,jež má v zimě teplotu 7– 9°C ne-li daleko méně, neboť známá poučka říká, že při  zvednutí teploty o 3°C  stěna  vyzařuje 2x  tolik.  Samozřejmě  interiér, kde stěny vyzařují 34x více tepla, je nesrovnatelně  příjemnější  k  životu,  vytváří  evidentní  pohodu bydlení a nedá se vůbec srovnávat se studenými až ledovými stěnami se zjevnou nepohodou hraničící  až s  jeskyňovým efektem běžným v tradičním domě v ČR. O studených  stěnách  většina  stavebníků v ČR  dobře  ví,  někdy i  nevědomky,  proto se uchylují ( s cílem  situaci  zachránit ) k podlahovému topení i přes jeho evidentní zdravotní nebezpečnost.Člověk byl odjakživa zvyklý,aby mu teplo působilo na hlavu a tělo, ale nikdy ne na chodidla. Ty se pak  přehřívají, teplo stoupá do vnitřností člověka a  způsobuje tam nemoci,  zvláště u žen závažné  nemoci  vaječníků a dělohy. Proto  USA  a Francie  jako  první  státy  omezily ze zákona používání podlahového topení tím,že přívodní teplota otopného media nesmí překročit 27°C, když je někdy vyžadován na vstupu  zaplombovaný  míchací  termostat. Toto „extremně nízkoteplotní“ podlahové  topení  je však čím dál častěji ve  Francii  nahrazováno  přirozenějším  topením ve stropním  podhledu s  tím,  že  největší  oblibě  se  však  neustále těší  radiátory  pod  okny. V ČR  často na stavbách  vídáme, že si pouští  neuvěřitelně do podlahy  vodu  s teplotou až 43°C (zpátečku). Do našeho domu se super izolací vždy zevnitř, není podlahové topení  nijak zvlášť vhodné, má dlouhou  setrvačnost, není  schopno reagovat  do 15  minut, buď  místnost  nevytopí  či přetopí. TOTÁLNÍ ODRAZ Jestliže   v interiéru  použijete  na stěnách vynikající  izolant (což je náš případ v podobě  např. polystyrenu) teplo  tady-tepelně vlnové záření-do něj neprostoupí,naopak se od něj zčásti odráží jako od zrcadla a tím se tepelný odpor  zvyšuje  údajně min. o 60% dle  výzkumů, které  se  uskutečňují   především  v USA.Možná  i Vám někdo  nabízel za velké peníze několikamilimetrový pěnový  polyetylen na  jedné straně s nalepenou  AL folií s jakýmsi americkým  certifikátem s tím, že to má  izolační schopnost  v  hodnotě mnoha centimetrů  pěnového  polystyrenu. I zde by se mohlo  jednat o tento efekt  totálního  odrazu, i když  neznám  žádné  potvrzení tohoto efektu renomovanou evropskou  zkušebnou.  Avšak v případě platnosti tohoto efektu bychom  mohli vyvozovat  další zvýšení tepelného odporu naší konstrukcí o min 60%, tedy místo R min. 3,2 bychom se  mohli pohybovat  na úrovni R=5,12. Každý  opravdu chytrý investor si také rozmyslí, zda  si  dům  zaizoluje  za  minimálních  nákladů  zevnitř, nebo  5-7x  dráže  a složitěji  zvenčí.  Izolační  komplex, tedy sádrokartonová  deska  s nalepeným polystyrenem, běžně  vyráběný  v ČR v libovolných  tloušťkách je velmi  levný. Při tl. polystyrenu 14 cm(tedy izolační komplex 14+1)  stojí  320  Kč/m2  bez DPH,což při nalepení zevnitř vytváří enormní  tepelnou  izolaci  celé zdi okolo R=5. V ČR konečně začala platit nová tepelná norma kopírující EU. Tuto hodnotu min. R=3,8 nebo R=5 nemůže žádná  konstrukce  z tradičních  materiálů  v ČR,  navíc se spoustou tepelných mostů, splnit bez vložení nějaké tepelné izolace. Nalepení 100-200  mm tepelné izolace z venku narazí na značné těžkosti konstrukčního a finančního charakteru.  Proto se  běžně  provádějí  izolace zvenku jen okolo 6-10 cm,  kdy  cena za 1 m2 dělá 1000 - 1200 Kč s lešením. Srovnáme-li izolační komplex ve stejné tl. 6+1 za 195  Kč/m2 bez DPH  či 10+1 za 280  Kč/m2   bez  DPH, který se pouze s  min.  pracností  nalepí  zevnitř  na  zeď. Je Vám hned  jasné, proč některé spolky tak vehementně  propagují  vnější zateplení.Chtějí si totiž zachová svoje nedůvodné, mnohonásobné zisky a pochopitelně i vnucovat svůj monopol, aniž by Vám však předložili jakýkoliv certifikát z renomované zkušebny, neboť všichni odborníci vědí, že v konstrukci dochází k veliké kondenzaci par.

 Jeskyňový efekt

Izolace zevnitř zásadním způsobem řeší fenomén studené stěny,  tedy zdroje možné kondenzace na ní a pochopitelně  pocit  zjevné  nepohody.  Každý  pravý odborník  i  laik totiž ví, že pokud máme  teplotní rozdíl  mezi  zdmi a vytápěným   prostorem větší než 3 °C, stéká již po zdech studený vzduch a  vytváří v  interiéru  evidentní nepohodu a může začít na ní i kondenzovat voda, vše přesně jako  v jeskyni, když  v ní zatopíte. Znáte to, když sedíte  na pohovce a stéká  Vám studený vzduch na záda. Je Vám nepříjemně. Toto Vám však  zastánci vnějších izolací úmyslně opomněli říci. Nemůžete proto přes den, když nejste doma netopit, jako to dělají všichni na západě, protože když přijdete večer domů, nebyli by jste schopni s velkou akumulací, jaká je vždy při izolaci  zvenku, dům vytopit, celý večer by jste  trpěli  chladem. Dům vlastně celý večer zoufale  natápíte,  než jdete  spát  jsou stěny konečně jakžtakž nahřáté, ale pak nemůžete spát, neboť je tam moc horko a  tak  větráte, tedy  větráte  Vaše peníze. Tito  zaslepení  fanatici drahých   vnějších izolací  domů Vám  opět  úmyslně  opomněli  říci to  nejdůležitější,  že  totiž  v domě s vnější  izolací musíte bez přestání topit,což ale nikdo na západě nedělá a tím promrháváte značné finanční částky.

Vnější izolace domu

Domy se odjakživa  zaizolovávají zevnitř.  Avšak  v  Německu postavili po válce  velké množství domů z pálené hlíny s naprosto   nedostatečnou tepelnou izolací. Proto teprve v poslední době, v roce 1965,  vyvinuli  v Německu způsob dodatečného zateplení těchto starých, stávajících domů zvenku. Zateplit  však starý dům je problematické jak zevnitř, tak i zvenku,  necháme to  proto Němců  na vyřešení. Podíváme  se ale detailněji  na tento způsob zateplení, který se často  něm. firmy snaží aplikovat  i  na  novostavby.  Princip spočívá pouze ve slabém tepelném přiizolování  obvodové zdi, ne  tedy  tak jako při vnitřní izolaci,kdy se používá enormní  tepelná izolace.Slabé desky polystyrenu se přilepí a přišroubují  na vnější stěnu zdi, natáhnou   se nezbytná drahá  ztužující pletiva  a min. 3 vrstvy stěrek. Vše s nezbytností postavení drahého lešení. Zvenku se hermeticky zeď uzavře, nemůže  ventilovat a dýchat.

(obr. č. 3 NESPRÁVNÁ   KONSTRUKCE VODOROVNÝ ŘEZ)

Tenounkou stěrkovou vrstvu zvenku proklofávají  ptáci a  poškozuje je krupobití,což způsobuje rozsáhlé, dlouholeté soudní  pře. Je ignorována základní poučka, že difuzní odpor par  musí  vždy klesat směrem ven.Pouze se posune  rosný  bod  k vnějšímu líci zdiva.Protože však opomněli aplikovat parotěsnou zábranu  zevnitř  (z důvodu  složitosti a dalších velkých finančních  nákladů), páry snadno prostupují do konstrukce,  kde kondenzují. 

       Kondenzát  nejen stéká ve spáře  mezi zdí  a izolací, ale pak provlhčí zeď, vlhkost se dostává k vnitřnímu lící  zdiva  a  způsobuje hnilobu, růst   plísní a hub, což přímo ohrožuje život  lidí  bydlících  uvnitř. Kondenzát se nemůže odpařit ven, neboť tam je nalepená neprodyšná polystyrenová deska.To je  také důvod,  proč si  lidé tak stěžují na plísně a houby např. u zvenku zaizolovaných paneláků. Navíc není možné řádně zaizolovat špalety okolo oken a dveří, kde jsou velké tepelné mosty, neboť by Vám při silnější izolaci vypadly, nemají v čem by  držely.Není možné zaizolovat ani parapety.

       Podíváme-li se však např. na panelový dům zevnitř,není tam prakticky nic jiného  než  špalety a parapety.Tedy všude jen a jen tepelné mosty.Takže jediné, co Vám spolky propagující vnější zateplení mohou nabídnou je ona vymyšlená „akumulace“.Připomínáme, že velmi často se snaží obhajovat vnější izolace tím, že jsou údajně ven odvětrávané, že dýchají. Jedná se však o naprosto lživou obchodní  manipulaci, neboť  všude okolo sebe vidíme, jak polystyren bez jakýchkoli skrupulí přímo lepí a šroubují na zeď, kde nemůže nic a nijak dýchat, zeď je zvenku hermeticky  utěsněná.

       Ještě nikdy jste totiž neviděli oficielní prohlášení či certifikát státní zkušebny či např. výrobce pálených cihel,že doporučuje zaizolovat novostavbu domu 50 mm pěnového polystyrenu zvenku.Toto prohlášení za žádnou cenu nikdo nenapíše, neboť  všichni  praví profesionálové neobyčejně dobře vědí,  že v konstrukci pak dochází k silné kondenzaci par a zeď hnije. Jestli  toto prohlášení máte, prosím o jeho zaslání, velmi jej uvítám.Zateplení i novostaveb zvenku propagují  pouze v ČR a v přímém rozporu s oficielním stanoviskem EU pouze cechy zateplovačů, kterým však jde o to, prodat Vám bez skrupulí jejich drahé materiály a je jim jedno, zda Vám dům posléze shnije. Vždyť si vzpomeňte, že i za starého režimu se to dělalo podstatně lépe, když se při vnějších izolacích např. paneláků používaly zásadně„odvětrávané  fasády“,kde používané izolační materiály a konstrukce propouštěly páry směrem ven.Jinými slovy, domy  se prehistorické,v daleké i blízké  minulosti  izolovaly vždy  výhradně zevnitř. Zaizolování domu zvenku je totální  novinka  z posledního vývojového okamžiku (ve vztahu k času dějin), zčásti  ještě  neprověřená praxí a věkem (v konstrukci dochází ke větší či menší kondenzaci par ) a tedy není nikdo, kdo by odpovědně  posoudil stav  z dlouhodobého horizontu.

^